Tijd voor schadevergoeding, tijd voor actie!

Samen staan we sterk!

Advocaten Q-koortsclaim

Nieuws

‘Argos legt gebrek aan onafhankelijkheid van IGZ bij Q-koorts bloot’

Geplaatst op 17 september 2014.

In een NPO Radio 1 interview d.d. 13 september jl. onthult Argos ernstige gebreken in het optreden van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bij de bestrijding van Q-koorts. , aldus bestuursadviseur in de zorg, Hein Abel, in het interview. Bij de uitbraak van Q-koorts in 2007 moest snel worden besloten of een snelle ruiming van geiten en schapen noodzakelijk was. De ministeries van VWS en LNV zijn hierover in crisisberaad gegaan. In dit beraad stond centraal de vraag of het volksgezondheidsbelang diende te prevaleren boven economische belangen. De IGZ heeft bij deze afweging volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (de WRR) – een adviesorgaan van de regering – onterecht geen rol gehad. Hierdoor is de onafhankelijkheid van de Inspectie verloren gegaan en zijn inhoudelijke discussies en politieke afwegingen in elkaar overgelopen.

De wettelijke basis van het functioneren van de IGZ is neergelegd in de Gezondheidswet. De taak van de IGZ wordt als volgt omschreven:

het verrichten van onderzoek naar de staat van de volksgezondheid, en;
het toezicht op de naleving en de opsporing van overtredingen van de wettelijke voorschriften op het gebied van de volksgezondheid, en;
het uitbrengen van adviezen en het verstrekken van inlichtingen aan de minister.

Bij een zoönose – zoals Q-koorts – is besloten dat de NVWAen de IGZ er samen op toezien dat (dieren)artsen de risico’s voor de volksgezondheid, die voortkomen uit zoönose, zo klein mogelijk houden. In de praktijk heeft de IGZ hier onvoldoende gevolg aan gegeven. De IGZ had onafhankelijk moeten ingrijpen om volksgezondheidsrisico’s zo klein mogelijk houden.

Onafhankelijkheid van toezicht is cruciaal voor effectief toezicht. Onafhankelijkheid wordt op papier en via de mond beleden. Toch is de realiteit vaak anders. In haar rapport ‘, uit september 2013, plaatste de WRR kritische kanttekeningen bij de onafhankelijkheid van de IGZ ten opzichte van de departementen. In veel gevallen wordt namelijk de onafhankelijkheid van de Inspectie niet gerespecteerd en is de verleiding tot inmenging van politieke bestuurders groot. Ministers willen – onterecht volgens de WRR – meer grip. Ook minister Schippers meent dat het handelen van de IGZ dicht bij haar ministeriële verantwoordelijkheid ligt. Immers, uit de Gezondheidswet volgt dat de IGZ ressorteert onder de minister van VWS. Toch wil dit volgens oud-inspecteur Kingma van de IGZ niet zeggen, dat de Inspectie gevolg moet geven aan iedere opdracht van de minister. , aldus Kingma. Onafhankelijkheid staat voorop. De IGZ moet een eigen programma maken en gezondheidsrisico’s in de samenleving signaleren. Immers, onafhankelijke oordeelsvorming – zonder inmenging van politiek of beleid – is van belang om het vertrouwen in het toezicht van de IGZ te waarborgen en om deskundig te kunnen optreden, aldus het WRR-rapport. De urgentie hiervan blijkt uit de Q-koortszaak. Als deze zaak iets geleerd heeft, is dat als de IGZ zich geheel naar de wensen van ministers richt, dit niet alleen onwenselijk, maar ook gevaarlijk is.

Bij de bestrijding van Q-koorts ontbrak enige vorm van onafhankelijkheid van de inspecties. Er is uiteindelijk tussen de ministers gehandeld, waardoor het volksgezondheidsbelang ondergeschikt is geraakt tussen dat van de departementen en veel mensen besmet zijn geraakt met Q-koorts. De onafhankelijke inspecties van Landbouw en de IGZ hadden de belangen moeten afwegen en niet de ministers. Beide inspecties hebben inzake Q-koorts onvoldoende een onafhankelijk oordeel laten zien. De IGZ had haar stem moeten laten horen en onafhankelijk moeten ingrijpen om de volksgezondheidsrisico’s te beperken. Immers, welke toegevoegde waarde heeft toezicht ten opzichte van de politiek, indien dit niet plaatsvindt?

Bijleveldsingel 32 | 6524 AD Nijmegen | T 024 260 08 00 | F 024 360 21 50 | kvk 54667836 | Website door Masc

ShareThis Copy and Paste