Tijd voor schadevergoeding, tijd voor actie!

Samen staan we sterk!

Advocaten Q-koortsclaim

Nieuws

Korte samenvatting van het vonnis

Geplaatst op 02 februari 2017.

Woensdag 25 januari jl. heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in de Q-koortszaak.
Het vonnis telt bijna zeventig pagina’s (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:587)
Hieronder vindt u een korte samenvatting van het vonnis.

De Staat treft een tweetal hoofdverwijten volgens de Q-koortsslachtoffers:
• hij heeft hen bewust niet of onvoldoende geïnformeerd over de hem kenbare gevaren van Q-koorts en
• hij heeft te lang nagelaten adequate maatregelen te treffen om hen te beschermen tegen die gevaren.

Beoordeeld moet worden of de Staat maatregelen had moeten treffen en of het treffen van deze maatregelen het voorzienbare voldoende effect zou hebben gehad. Als geoordeeld wordt dat te laat is ingegrepen, zal moeten kunnen worden vastgesteld op welk eerder moment op de Staat een rechtsplicht rustte om in te grijpen.

De rechtbank stelt allereerst vast welke informatie de Staat begin 2007 bekend was over het gevaar van Q-koorts en de kans op de omvangrijke uitbraak van deze ziekte in Nederland.

Met betrekking tot het eerste hoofdverwijt dat de maatregelen van de Staat onvoldoende en te traag waren, komt de rechtbank tot de conclusie dat de Staat bij het treffen van maatregelen ter bestrijding van de Q-koortsepidemie niet onrechtmatig jegens de Q-koortsslachtoffers heeft gehandeld.

Het tweede hoofdverwijt ziet op onvoldoende voorlichting. De Staat zou vanaf de lente van 2007 tot december 2009 het publiek de noodzakelijke informatie over de Q-koortsuitbraak en de grote gevaren daarvan hebben onthouden. Het publiek zou daarmee doelbewust en op basis van onjuiste argumenten op kennisachterstand zijn gesteld.

Het communicatiebeleid van de Staat biedt voor de rechtbank geen enkel aanknopingspunt voor het verwijt dat bewust informatie voor burgers is achtergehouden. Gezien de inhoud van de verstrekte informatie kon daarmee eventuele bezorgdheid bij het publiek over het risico van besmetting worden weggenomen. Burgers werden in staat gesteld te beoordelen aan welke gezondheidsrisico’s zij blootstonden of hadden blootgestaan. Naast het belangrijkste medium van de Staat, de website http://www.rijksoverheid.nl/, heeft de Staat met persberichten aandacht gegeven aan de getroffen maatregelen. Naar het oordeel van de rechtbank heeft de Staat daardoor voldaan aan de op hem rustende positieve informatieverplichting over de risico’s van Q-koorts.

Met betrekking tot de informatie over besmet verklaarde bedrijven oordeelt de rechtbank als volgt. Omwonenden en passanten konden op basis van de verstrekte informatie wetenschap hebben over de gemeente waarin zich een besmet bedrijf bevond of van gebieden waarin veel mensen ziek waren geworden. De combinatie van deze gegevens moet betrokkenen voldoende in staat hebben gesteld om (preventieve) maatregelen te nemen. De aan de Staat toekomende beleidsvrijheid met betrekking tot de informatieverstrekking is niet overschreden door exacte bedrijfsgegevens niet beschikbaar te stellen.

Dit brengt de rechtbank tot de tweede conclusie, te weten de Staat is niet in zijn informatieverplichting jegens de Q-koortsslachtoffers tekortgeschoten. Van onrechtmatig handelen van de Staat is ook hier geen sprake.

De rechtbank komt tot de slotsom dat de Staat niet onrechtmatig heeft gehandeld en de vordering van de Q-koortsslachtoffers is afgewezen.

Bijleveldsingel 32 | 6524 AD Nijmegen | T 024 260 08 00 | F 024 360 21 50 | kvk 54667836 | Website door Masc

ShareThis Copy and Paste